ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН ОП 01/2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА ЛОМР „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“
ЈАБУКА

Број: 565
Датум: 09.02.2018.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара-прехрамбених производа у отвореном поступку
ЈН ОП 01/2018

У складу са чланом 63. став 1. ЗЈН-а („Сл.гласник РС“ 124/12,14/2015 и 68/2015) комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена исправка конкурсне документације за јавну набавку добара-прехрамбених производа, обликовану по партијама од 1 до 8.

У Конкурсној документацији на страни 9.код услова за учешће у ЈН, као и на странама 12. и 41. код услова за доказивање потребно је доставити БОН образац ЈН за 2014,2015,2016.год.
Остали делови текста објављене конкурсне документације остају непромењени.
Наведене измене и допуне конкурсне документације наручилац ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Остали делови текста објављене конкурсне документације остају непромењени.
Наведене измене конкурсне документације наручилац ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним изменама и допунама, јер ће у супротном иста бити одбијена

Председник комисије за ЈН ОП 01/2018

Оставите одговор

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE