ОДГОВОР НА ПРИМЕДБЕ НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ JN 03/18

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА ЛОМР
„СРЦЕ У ЈАБУЦИ“
ЈАБУКА, ЈНА 45

Дел Број: 580
Датум. 12.02.2018.

На основу члана 20., 54 и члана 63 Закона о јавнима набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку добара «ГОРИВО» за потребе Дома за ЛОМР «Срце у јабуци», редни број ЈН 3/18, сачињава

ОДГОВОР НА ПРИМЕДБЕ НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ на следећи начин :

заинтересовано лице потенцијалног понуђача доставило је дана 09.02.2018. електронским путем у 17:05 часова примедбе на конкурсну документацију у предметној јавној набавци, и то :

  • ПРИМЕДБЕ; У конкурсној документацији на страни 11, за критеријум пондерисања наводите број бензинских станица.Такви критеријуми су супротни Закону о јавним набавкама и њима се суштински крше начела економичности, обезбеђивања конкурентности и начело једнакости понуђача.

Уколико је основни циљ јавних набавки економична и ефикасна употреба јавних средстава тада је и начело конкурентности кључно за постизање тог циља.Начело конкурентности је у директној супротности са дискриминишућим условима којима се одређени  наручиоци стављају у подређени положај.Сам Закон о јавним набавкама то експлицитно и потврђује у Члану 84.“елементи критеријума на основу којих наручилац додељује уговор морају бити описани и вредновани, не смеју бити дискриминаторски“.

Бој бензинских станица не значи сам по себи да је понуда повољнија, фаворизовањем највећег понуђача доводи се не само до већих трошкова и расипања јавних средстава већ и до тржишних поремећаја и даљег смањења нивоа конкурентности понуђача што циклично доводи до неповољнијих услова по саме наручиоце.Сматрамо да наша компанија поседује технички капацитет потребан за сервисирање потреба набавке и услови у којима се један од понуђача ставља у привилеговани положај може довести до тога да исту количину горива Наручилац плати скупље него што је потребно, што сматрамо да није ни у чијем интересу.

  • НАШ ОДГОВОР; Обавештавамо Вас да наш критеријум на страни 11, поседовања одређеног броја бензинских станица на територији Србије није дискриминаторски, већ напротив је у складу са начелом економичности, једнакости понуђача и обезбеђиваем конкурентности.

С обзиром на делатност установе која пружа услуге за 200 корисника са територије целе Србије, из наше досадашње праксе се управо показало да је неопходно да понуђач има што већи  број пумпи на целој територији Србије. Ми не можемо у возилима са Корисницима превозити гориво потребно за одлазак и повратак до жељене дестинације.

Колико је нама познато у Србији постоји велики број озбиљних понуђача који испуњавају тражене услове. Међу њима је и Ваша компанија која има 180 пумпи и покрива 20% територије Србије, али у седишту наше установе Јабуци и Панчеву, не постоји Ваша пумпа. Наша возола свакодневно врше точење горива, зависно од потреба и немамо намеру да тражимо од понуђача да нам из цистерни точе гориво директно у возила, а ми у установи немамо пумпу за претакање и точење горива.

Немамо намеру да фаворизујемо било којег понуђача, управо због начела економичности и конкурентности смо и тражили услове којима се доказује озбиљност  понуђача и сигурност у обављању тражене набавке.

 

                                                                             Председник комисије за јавну набавку 3/2018

Оставите одговор

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE