ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -храна- ЈНОП 1/18

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА ЛОМР
„СРЦЕ У ЈАБУЦИ“
ЈНА 45, 26201 ЈАБУКА
Дел.Број: 613
Датум: 14.02.2018.

На основу члана 20., 54 и члана 63 Закона о јавнима набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку добара «ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ-ХРАНА» за потребе Дома за ЛОМР «Срце у јабуци», по партијама, редни број ЈН 1/18, сачињава

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ- ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

на следећи начин :

заинтересовано лице потенцијалног понуђача доставило је питање дана 13.02.2018. електронским путем у 14:17 часова,-захтев за додатно појашњење конкурсне документације у предметној јавној набавци на следећи начин :

ПИТАЊЕ БР.1;
Молимо Вас за додатно појашњење везано за страну 11 из Конкурсне документације. За све партије Понуђач доставља важећи сертификат система HCCP-a, извештај о извршеној верификацији HCCP система, интерни или екстерни и то за све субјекте који послују са храном ( за произвођача, прерађивача и понуђача) и прилаже их уз сваку понуду посебно, осим за партију број 4- воће, поврће и сродни производи.
Молимо Вас шта тачно подразумевате под Извештајем о извршеној верификацији НССР система,интерни или екстерни за све субјекте који послују са храном?

ПИТАЊЕ БР.2;
На страни 41 Конкурсне документације под тачком 8. Докази треба да стоји;
За све партије,осим за партију број 4 понуђач треба да достави за произвођача и понуђача важећи сертификат о ипуњавању стандарда – HCCP-а ,а за произвођача и -Решење Министарства пољопривреде и шумарства (Управа за ветерину) о испуњености ветеринарско-санитарних услова за објекат за обраду и прераду намирница животињског порекла.

Да ли је довољно доставити важећи сертификат НССР-а за произвођача и понуђача и на тај начин испунити услов на страни 41 ставка 8, без прилагања Извештаја о верификацији?

НАШ ОДГОВОР;
Обавеза сваког понуђача који поседује НССР је да једном годишње уради најмање интерни, а по могућству и екстерни Извештај о верификацији НССР.
Произвођачи могу доставити НССР сертификат без Извештаја, али су у обавези доставити и Решење Министарства пољопривреде и шумарства (Управа за ветерину) о испуњености ветеринарско-санитарских услова за објекат за обраду и прераду намирница животињског порекла.

Председник Комисије за јавну набавку

Оставите одговор

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE