ЈНМВ 06-2019-записник са отварања понуда, одлука о додели уговора