Записник са отварања понуда ЈНОП 01/2019, одлука о додели уговора