ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку ЈНМВ 06/2020 – Опрема и материјал за пољопривреду – обликована по партијама