ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ MAЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 08/2020 – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ „КУЋА СТАРИХ“