Category Archives: Вести

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЈНМВ број 09/2019

На основу члана 55. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС« бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4613/1 од 20.12.2019. године Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“26201 Јабука, ул. ЈНА бр. 45 тел. 013/_2624-007 о б ј а в љ у ј е ПОЗИВ

Read More

Недеља за зеленију Војводину

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, донела је Декларацију о заштити животне средине у АПВ.  У току је „Недеља за зеленију Војводину“ и тим поводом, организатор акције, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиу животне средине у сарадњи са ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводина шуме“ нам је  доделио 70 садница црног бора и 30 садница брезе. Наше је

Read More

Марија Маслаћ именована за в. д. директора Дома„Срце у јабуци‟

На основу чл. 125. и 133. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци‟ Јабука („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 36.

Read More