Category Archives: Документа ЈН

Одлука o обустави поступка ЈНОП број 03/2017, набавка добара-прехрамбени производи

На основу члана 109 став 2, наручилац Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“  из Јабуке, и члан 55 статута Дома, директор Дома доноси: ОДЛУКУ о обустави поступка ЈНОП број 03/2017, набавка добара-прехрамбени производи. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Отворени поступак јавне набавке добара-прехрамбени производи, који је обликован по партијама, ЈНОП 03/2017, укупне процењене вредности 7.356.641,54 динара без ПДВ-а поништава

Read More

Поступак ЈНМВ 27/2017 услуга-израда пројектно техничке документације санације система грејања

На основу члана 55. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС« бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4622 од  13.11.2017. године Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“ 26201 Јабука, ул. ЈНА бр. 45 тел. 013/_2624-007______ о б ј а в љ у ј е

Read More

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ 26/2017 – ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

На основу чл. 108 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу комисијског Извештаја о стручној оцени понуда бр. 4297 од 16.10.2017. године, директор Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ Јабука овим путем доноси следећу:            ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ 26/2017 ОПРЕМА

Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Опрема за пољопривреду (JNMV 26/2017)

На основу члана 55. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС« бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4175/1 од 03.10.2017. године Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“ 26201 Јабука, ул. ЈНА бр. 45 тел. 013/_2624-007______ о б ј а в љ у ј е ПОЗИВ ЗА

Read More

РЕШЕЊЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈН

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, одлучујући о жалби подносиоца захтева „Повртар“ д.о.о. Београд, донела је Решење 4-00-529/2017, којим се усваја жалба као ОСНОВАНА и ПОНИШТАВА СЕ закључак број 83/2 наручиоца – Установе Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“… Решење 4-00-529/2017 од 25.08.2017.

ЗАКЉУЧАК на основу РЕШЕЊА Републичке комисије за заштиту права у поступцима ЈН бр.4-00-528/2017

ЗАКЉУЧАК Комисије за ЈН Дома „Срце у јабуци“ Јабука а на основу Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, веза – Решење бр. 4-00-528/2017… Закључак погледајте и преузмите ОВДЕ >>>>>  

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE