Category Archives: Документа ЈН

Додатно појашњење за ЈНМВ 04/2016

Дана 26.02.2016.год. потенцијални понуђач је поставио захтев за додатним информацијама за ЈНМВ 04/2016. Поступајући по члану 63. став 3. ЗЈН-а, комисија за предметну набавку дала је следећи одговор. Питање и одговор можете погледати овде: ZAHTEV ZA DODATNIM INFORMACIJAMA ZA JNMV 04/2016

ЈНМВ 04/2016 Средства за хигијену

Дана 23.02.2016. донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 713 – средства за хигијену. За исту је дана 24.02.2016.године објављен јавни позив и конкурсна документација на порталу управе за јавне набавке. Јавни позив и конкурсну документацију можете погледати овде: Позив за подношење понуда ЈНМВ-04/2016 Конкурсна документација – Средства за хигијену. Конкурсна

Read More

Додатне информације и појашњења ЈН ОП 03/2016

Дана 19.02.2016. од потенцијалног понуђача примљен је захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези припремања понуде за ЈН ОП 03/2016. Додатне информације и појашњења можете погледати овде.