Category Archives: Документа ЈН

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -храна- ЈНОП 1/18

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ДОМ ЗА ЛОМР „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“ ЈНА 45, 26201 ЈАБУКА Дел.Број: 613 Датум: 14.02.2018. На основу члана 20., 54 и члана 63 Закона о јавнима набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку добара «ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ-ХРАНА» за потребе Дома за ЛОМР «Срце у јабуци», по партијама, редни

Read More

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЈНМВ 04/2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ДОМ ЗА ЛОМР „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“ ЈАБУКА, ЈНА 45 Дел.Број: 609 Дтум: 13.02.2018. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку добара-лекови и санитетски материјал у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 04/2018 У складу са чланом 63.став 1. ЗЈН-а („Сл.гласник РС“ 124/12,14/2015 и 68/2015) комисија за јавну набавку обавештава

Read More

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈН МВ 04/2018 – 12-02-2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ДОМ ЗА ЛОМР „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“ ЈАБУКА, ЈНА 45 Дел.Број: 591 Дaтум: 12.02.2018. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку добара-лекови и санитетски материјал у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 04/2018 У складу са чланом 63.став 1. ЗЈН-а („Сл.гласник РС“ 124/12,14/2015 и 68/2015) комисија за јавну набавку обавештава

Read More

ОДГОВОР НА ПРИМЕДБЕ НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ JN 03/18

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ДОМ ЗА ЛОМР „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“ ЈАБУКА, ЈНА 45 Дел Број: 580 Датум. 12.02.2018. На основу члана 20., 54 и члана 63 Закона о јавнима набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку добара «ГОРИВО» за потребе Дома за ЛОМР «Срце у јабуци», редни број ЈН 3/18,

Read More

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН ОП 01/2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ДОМ ЗА ЛОМР „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“ ЈАБУКА Број: 565 Датум: 09.02.2018. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку добара-прехрамбених производа у отвореном поступку ЈН ОП 01/2018 У складу са чланом 63. став 1. ЗЈН-а („Сл.гласник РС“ 124/12,14/2015 и 68/2015) комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена

Read More

Питања и одговори везано за ЈНОП 01/2018 – 09.02.2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ДОМ ЗА ЛОМР „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“ ЈНА 45, 26201 ЈАБУКА Дел.Број: 564 Датум: 09.02.2018. На основу члана 20., 54 и члана 63 Закона о јавнима набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку добара «ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ-ХРАНА» за потребе Дома за ЛОМР «Срце у јабуци», по партијама, редни

Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – лекови и санитетски материјал (ЈН МВ број 04/2018)

На основу члана 55. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС« бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 555 од 09.02.2018. године Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“ 26201 Јабука, ул. ЈНА бр. 45 тел. 013/_2624-007 о б ј а в љ у ј

Read More

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE