Category Archives: Документа ЈН

Записник са отварања понуда и Одлука о додели уговора -гориво- ЈНМВ 03/2018

Комисија за предметну ЈН спровела је поступак отварања понуда, сачинила Записник и донела Одлуку о додели уговора. Приложена докуметација: Записник Одлука  

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -храна- ЈНОП 1/18

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ДОМ ЗА ЛОМР „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“ ЈНА 45, 26201 ЈАБУКА Дел.Број: 613 Датум: 14.02.2018. На основу члана 20., 54 и члана 63 Закона о јавнима набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку добара «ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ-ХРАНА» за потребе Дома за ЛОМР «Срце у јабуци», по партијама, редни

Read More

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЈНМВ 04/2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ДОМ ЗА ЛОМР „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“ ЈАБУКА, ЈНА 45 Дел.Број: 609 Дтум: 13.02.2018. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку добара-лекови и санитетски материјал у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 04/2018 У складу са чланом 63.став 1. ЗЈН-а („Сл.гласник РС“ 124/12,14/2015 и 68/2015) комисија за јавну набавку обавештава

Read More

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈН МВ 04/2018 – 12-02-2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ДОМ ЗА ЛОМР „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“ ЈАБУКА, ЈНА 45 Дел.Број: 591 Дaтум: 12.02.2018. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку добара-лекови и санитетски материјал у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 04/2018 У складу са чланом 63.став 1. ЗЈН-а („Сл.гласник РС“ 124/12,14/2015 и 68/2015) комисија за јавну набавку обавештава

Read More