О корисницима 

LOGOTIP DOMA

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ КОРИСНИКА

Дел. број: 541
Датум: 12.02.2016.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се запослени у Дому за ЛОМР „Срце у јабуци“ Јабука да ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ КОРИСНИКА могу да дају следећи радници:

 1. Информације о кориснику у смислу понашања корисника и његовом социјалном стању могу дати искључиво следећи радници:
 • Дуковски Славица, социјални радник – руководилац службе за васпитно образовни и производни рад
 • Тасо Азра, дипломирани социјални радник
 • Петровић Даница, психолог
 • Олгица Илић Митевски, дефектолог
 • Наташа Ђ. Петковски, дефектолог
 • Караклић Иван, радни терапеут
 1. Информације о здравственом стању корисника могу дати искључио запослени радници службе за здравље и и негу и то:
 • Др Саша Гаћеша, руководилац службе за здравље и негу
 • Мира Стојаноски, главна медицинска сестра и
 • дежурно медицинско особље

у случају да сродник или заинтересовано лице у тренутку позива не могу да остваре контакт са горе наведеним радницима, радици су у обавези да се у току радног времена, а најкасније до краја своје смене јаве сроднику или заинтересoваном лицу, уколико исти оставе контакт телефон и дају тражену информацију.

Пренети сродницима и заинтересованим лицима да је информацију о здравственом стању корисника најбоље затражити у периоду између 09:00 и 19:00 часова.

Доставити:

 • Свим именованим лицима у овом обавештењу
 • Огласна табла дома
 • Сајт дома

Директор Дома

Кисин Милан, дипл. правникРИТАМ ДАНА КОРИСНИКА ДОМА

07.00 – 07.30 Устајање и обављање јутарње тоалете
07.30 – 08.00 Доручак
08.00 – 12.00 Радно ангажовање и радно-окупационе активности
Реализација индивидуалних програма (стручни саветодавни рад)
12.00 – 13.00 Слободно време и купање по распореду група
Павиљони
13.00 – 13.30 Припрема за ручак
13.30 – 14.00 Ручак
14.00 – 16.00 Поподневни одмор
16.00 – 18.30 Секцијски рад или организоване слободне активности
Релаизација индивидуалних програма
18.30 – 19.00 Припрема за вечеру
19.00 – 19.30 Вечера

КУЋИЦЕ – „СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ“

19.30 – 21.00 Слободне активности (гледање ТВ-а, слушање музике, дружење у групи
21.00 – 22.00 Вечерња теалета, припреме за спавање
Викендом (петак и субота вече) одлазак за спавање до 23.00 часова

ПАВИЉОНИ

19.30 – 21.00 Вечерња тоалета, припрема за спавање
21.00 – 22.00 Гледање ТВ-а, дружење у дневним боравцима павиљона и одлазак на спавањеРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА ЛОМР „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“
ЈНА 45, ЈАБУКА

Дел. број: 411
Датум: 04.02.2016.

На основу Закона о заштити података о личности („Сл. Гласник РС“ бр. 97/2008 …. 107/2012.) и члана 55 Стаута Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ Јабука, дана 04.02.2016. године, директор доноси:

П р о ц е д у р е

о начину заштите података о личности корисника

 Тачка 1.

Овим процедурама уређују се поступања у вези заштите података о личности корисника Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ Јабука, прикупљање и обрада података о личности корисника (у даљем тексту: корисник) и заштита права корисника чији се подаци прикупљају и обрађују.

Тачка 2.

Заштиту података о личности Дом обезбеђује за сваког корисника без обзира на држављанство, расу, године живота, пол, језик, вероисповест, политичко и друго уверење, националну припадност, социјално порекло и статус, имовинско стање, рођење, образовање, друштвени положај или друга лична својства корисника.

Тачка 3.

Поступањима од стране стручног раднка у Дому, циљ је да обрадом података о кориснику обезбеди остваривање и заштиту права на приватност и осталих права и слобода.

Тачка 4.

Податак о кориснику је свака информација која се односи на корисника, без обзира на облик у коме је изражена и на носач информације (трака, папир, филм, електорниски медији и сл.), по чијем налогу, у чије име, односно за чији рачун информација је достављена, датум настанка информације и место и начин сазнавања информација (путем саслушавања, путем увида у документ и сл.).

Тачка 5.

Обрада података је свака радња предузета у вези са подацима као што су: прикупљање, бележење, стављање на увид, чување, итд.

Тачка 6.

Руковалац података за кориснике Дома је социјални радник, односно лице на које директор пренесе овлашћење.

Подаци о кориснику се чувају у писаном облику који подразумева и електронски облик.

Подаци се чувају у формираном досијеу корисника, који је обезбеђен у ормару који се закључава.

Тачка 7.

Подаци о личности корисника који не подлежу овој врсти заштите су они подаци који се обрађују за породичне и друге личне потребе корисника и нису доступне трећем лицу као и подаци о члановима политичких странака и удружења док траје његово чланство у тим удружењима, као и подаци коју су доступни свакоме и објављени у јавним гласилима, музејима, архивама и др. као и подаци које сам корисник објави о себи, а могао сам да се стара о својим интересима.

Тачка 8.

Обрада података корисника није дозвољена ако корисник није дао пристанак за обраду, односно ако се обрада врши без законског овлашћења. Пуноважан пристанак корисник може дати написмено или усмено на записник, а пристанак може дати и преко пуномоћника.
Ако корисник није писмен или из неког другог разлога није у стању да свој пристанак својеручно потпише, пристанак је пуноважан ако два сведока својим потписом потврде да писмено садржи изјаву воље корисника.

Тачка 9.

Пристанак за обраду података о кориснику који је умро могу дати супружник, деца са навршених 15 година живота, родитељи, браћа и сестре, односно законски наследник или лице које за то одредио умрли.
Корисник може да опозове пристанак у писаној форми или усмено на записник.

Тачка 10.

Социјални радник је у обавези да обради податке о кориснику без пристанка у случају:

 • Да би се остварила, односно заштитили важни животни интереси корисника или другог лица, а посебно живот, здравље и физички интегритет
 • Издавања података за прикупљање средстава за хуманитарне потребе
 • У сврху обавеза одређених законом и др. случајевима одређеним законом

Тачка 11.

Социјални радник као руковалац обавештава корисника о измени, допуни или брисању података из досијеа, без одлагања, а најкасније у року 15 дана од дана измене, допуне или брисања без одлагања.

Тачка 12.

Подаци који се односе на националну припадност, расу, пол, вероисповест, језик, припадност политичкој странци, здравствено стање, примање социјалне помоћи, жртву насиља, осуду за кривично дело и сексуални ћивот, могу се обрађивати на основу слободно датог пристанка лица, осим када законом није дозвољена обрада ни уз пристанак.

Тачка 13.

Обрада из претходног члана мора бити посебно означена и заштићена мерама заштите.

Тачка 14.

Корисник има право да од социјалног радника као руковаоца захтева да му стави на увид податке које се на њега односе као и копију тих података.

Тачка 15.

Корисник има право да од социјалног радника као руковаоца да захтева исправку, допуну, ажурирање, брисање података као прекид и привремену обуставу обраде.

Тачка 16.

Корисник, захтев за обвештење увид и копију подноси социјалном раднику у писаном облику.
Захтев који подноси законски наследник умрлог корисника садржи поред података о наследнику и податке о индетитету умрлог као и  прилог Извод из матичне књиге умрлих као и доказ о сродству подносиоца са умрлим.

Тачка 17.

Неписмен корисник или ако је због телесних или других недостатака није у могућности да захтев сачини у писменом облику може захтев усмено саопштити у записник.

Тачка 18.

Ако је збирка података о кориснику успостављена уговором, односно на основу пристанка у писменом облику, у случају раскида уговора, социјлани радник као руковалац је дужан да податке брише у року од 15 дана од дана раскида уговора, односно повлачења пристанка, осим ако је другачије прописано или уговорено.

Тачка 19.

Подаци о кориснику, односно досијеа корисника морају бити одговарајуће заштићена од злоупотреба, уништења, губитака, неовлшћених промена или приступа.
Директор Дома и социјални радник као руковалац подацима дужи су да предузму све техничке, кадровске и организационе мера заштите досијеа у складу са утврђеним стандардима и да се у тајности чувају подаци.
Подаци о корисницима, односно досијеа чувају се у металном ормару са кључем који се један налази код директора, а други код социјалног радника као руковаоца подацима.

Тачка 20.

Социјални радник образује и води евиденцију која садржи све податке које се налазе у досијеу корисника на који начин су обрађене и рок чувања.

Тачка 21.

Социјални радник као руковалац чувања и заштите података о корисницима, дужан је да да овашћеном лицу, по закону, омогући несметано вршење надзора и стави му на увид и располагање потребну документацију о корисницима.

Тачка 22.

Ове процедуре се примењују од наредног дана од дана доношења.

Директор Дома

Кисин Милан, дипл. правник