Tag Archives: ЈНМВ 09/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЈНМВ број 09/2019

На основу члана 55. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС« бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4613/1 од 20.12.2019. године Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“26201 Јабука, ул. ЈНА бр. 45 тел. 013/_2624-007 о б ј а в љ у ј е ПОЗИВ

Read More