Смештај

УСТАНОВА КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

 Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука, је установа социјалне заштите, са статусом правног лица, која обавља делатност којом се обезбеђује остваривање права и другого законом утвршеног интереса грађана – корисника услуга – одраслих и старијих лица са менталним и интелектуалним потешкоћама, у области социјалне и примарене здравствене заштите. Закон о социјалној заштити („Сл. гл. РС“ бр. 24/11) Закон о јавним службама („Сл. гл. РС“ бр. 42/91, 74/04) Уредба о мрежи установа социјалне заштите („Сл. гл. РС“ бр. 16/12)

 Поред основне делатности установа пружа и

 • Услуге дневног боравка
 • Услуге Становања уз подршку
 • Вршти споредне делатности предвиђене Статутом установе,
 • Лиценцирање установе за неведене услуге је у току

 

 ОРГАНИЗАЦИЈА И УСЛОВИ РАДА

 Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ из Јабуке има 198 корисника о којима брине 62 запослена радника чији је рад организован по службама и одељењима:

 1. Служба за здравље и негу
 1. Служба за васпитно образовни и производни рад
 • Одељење за васпитно образовни рад
 • Одељење за производни рад
 • Одељење за становање уз подршку
 • Одељење за дневни боравак
 1. Служба заједничких послова
 • Одељење за социјални рад
 • Одељење заједничких послова
 • Одељење за одржавање објеката и опреме
 • Одељење за исхрану
 • Одељење за хигијену простора
 • Одељење за хигијену рубља
 1. Служба економско финансијских послова
 1. Служба за подршку „Становања уз подршку“
 1. Служба пољопривредне производње

Добро функционисање установе као целине захтева ангажовање свих радника, а посебно стручних радника. Сваког дана су  организовани јутарњи састанци на којима се Стручни тим упознао са дешавањима у установи у току претходног дана и договарао се о мерама за побољшање рада и решавање насталих проблема.

Стручни тим на својим састанцима договара рад у наредном периоду, израђује индивидуалне планове третмана за сваког корисника и решава сву проблематику корисника, праћење адаптационог периода новог корисника.

У раду се примењује индивидуални и групни рад у зависности од потреба.