O korisnicima 

LOGOTIP DOMA

INFORMACIJE O STANJU KORISNIKA

Del. broj: 541
Datum: 12.02.2016.

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se zaposleni u Domu za LOMR „Srce u jabuci“ Jabuka da INFORMACIJE OSTANJU KORISNIKA mogu da daju sledeći radnici:

 1. Informacije o korisniku u smislu ponašanja korisnika i njegovom socijalnom stanju mogu dati isključivo sledeći radnici:
 • Dukovski Slavica, socijalni radnik – rukovodilac službe za vaspitno obrazovni i proizvodni rad
 • Taso Azra, diplomirani socijalni radnik
 • Petrović Danica, psiholog
 • Olgica Ilić Mitevski, defektolog
 • Nataša Đ. Petkovski, defektolog
 • Karaklić Ivan, radni terapeut
 1. Informacije o zdravstvenom stanju korisnika mogu dati isključio zaposleni radnici službe za zdravlje i i negu i to:
 • Dr Saša Gaćeša, rukovodilac službe za zdravlje i negu
 • Mira Stojanoski, glavna medicinska sestra i
 • dežurno medicinsko osoblje

u slučaju da srodnik ili zainteresovano lice u trenutku poziva ne mogu da ostvare kontakt sa gore navedenim radnicima, radici su u obavezi da se u toku radnog vremena, a najkasnije do kraja svoje smene jave srodniku ili zainteresovanom licu, ukoliko isti ostave kontakt telefon i daju traženu informaciju.

Preneti srodnicima i zainteresovanim licima da je informaciju o zdravstvenom stanju korisnika najbolje zatražiti u periodu između 09:00 i 19:00 časova.

Dostaviti:

 • Svim imenovanim licima u ovom obaveštenju
 • Oglasna tabla doma
 • Sajt doma

Direktor Doma

Kisin Milan, dipl. pravnikRITAM DANA KORISNIKA DOMA

07.00 – 07.30 Ustajanje i obavljanje jutarnje toalete
07.30 – 08.00 Doručak
08.00 – 12.00 Radno angažovanje i radno-okupacione aktivnosti
Realizacija individualnih programa (stručni savetodavni rad)
12.00 – 13.00 Slobodno vreme i kupanje po rasporedu grupa
Paviljoni
13.00 – 13.30 Priprema za ručak
13.30 – 14.00 Ručak
14.00 – 16.00 Popodnevni odmor
16.00 – 18.30 Sekcijski rad ili organizovane slobodne aktivnosti
Relaizacija individualnih programa
18.30 – 19.00 Priprema za večeru
19.00 – 19.30 Večera

KUĆICE – „STANOVANJE UZ PODRŠKU“

19.30 – 21.00 Slobodne aktivnosti (gledanje TV-a, slušanje muzike, druženje u grupi
21.00 – 22.00 Večernja tealeta, pripreme za spavanje
Vikendom (petak i subota veče) odlazak za spavanje do 23.00 časova

PAVILJONI

19.30 – 21.00 Večernja toaleta, priprema za spavanje
21.00 – 22.00 Gledanje TV-a, druženje u dnevnim boravcima paviljona i odlazak na spavanjeREPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
DOM ZA LOMR „SRCE U JABUCI“
JNA 45, JABUKA

Del. broj: 411
Datum: 04.02.2016.

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS“ br. 97/2008 …. 107/2012.) i člana 55 Stauta Doma za LOMR „Srce u jabuci“ Jabuka, dana 04.02.2016. godine, direktor donosi:

P r o c e d u r e

o načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika

 Tačka 1.

Ovim procedurama uređuju se postupanja u vezi zaštite podataka o ličnosti korisnika Doma za LOMR „Srce u jabuci“ Jabuka, prikupljanje i obrada podataka o ličnosti korisnika (u daljem tekstu: korisnik) i zaštita prava korisnika čiji se podaci prikupljaju i obrađuju.

Tačka 2.

Zaštitu podataka o ličnosti Dom obezbeđuje za svakog korisnika bez obzira na državljanstvo, rasu, godine života, pol, jezik, veroispovest, političko i drugo uverenje, nacionalnu pripadnost, socijalno poreklo i status, imovinsko stanje, rođenje, obrazovanje, društveni položaj ili druga lična svojstva korisnika.

Tačka 3.

Postupanjima od strane stručnog radnka u Domu, cilj je da obradom podataka o korisniku obezbedi ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost i ostalih prava i sloboda.

Tačka 4.

Podatak o korisniku je svaka informacija koja se odnosi na korisnika, bez obzira na oblik u kome je izražena i na nosač informacije (traka, papir, film, elektorniski mediji i sl.), po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun informacija je dostavljena, datum nastanka informacije i mesto i način saznavanja informacija (putem saslušavanja, putem uvida u dokument i sl.).

Tačka 5.

Obrada podataka je svaka radnja preduzeta u vezi sa podacima kao što su: prikupljanje, beleženje, stavljanje na uvid, čuvanje, itd.

Tačka 6.

Rukovalac podataka za korisnike Doma je socijalni radnik, odnosno lice na koje direktor prenese ovlašćenje.

Podaci o korisniku se čuvaju u pisanom obliku koji podrazumeva i elektronski oblik.

Podaci se čuvaju u formiranom dosijeu korisnika, koji je obezbeđen u ormaru koji se zaključava.

Tačka 7.

Podaci o ličnosti korisnika koji ne podležu ovoj vrsti zaštite su oni podaci koji se obrađuju za porodične i druge lične potrebe korisnika i nisu dostupne trećem licu kao i podaci o članovima političkih stranaka i udruženja dok traje njegovo članstvo u tim udruženjima, kao i podaci koju su dostupni svakome i objavljeni u javnim glasilima, muzejima, arhivama i dr. kao i podaci koje sam korisnik objavi o sebi, a mogao sam da se stara o svojim interesima.

Tačka 8.

Obrada podataka korisnika nije dozvoljena ako korisnik nije dao pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja. Punovažan pristanak korisnik može dati napismeno ili usmeno na zapisnik, a pristanak može dati i preko punomoćnika.
Ako korisnik nije pismen ili iz nekog drugog razloga nije u stanju da svoj pristanak svojeručno potpiše, pristanak je punovažan ako dva svedoka svojim potpisom potvrde da pismeno sadrži izjavu volje korisnika.

Tačka 9.

Pristanak za obradu podataka o korisniku koji je umro mogu dati supružnik, deca sa navršenih 15 godina života, roditelji, braća i sestre, odnosno zakonski naslednik ili lice koje za to odredio umrli.
Korisnik može da opozove pristanak u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik.

Tačka 10.

Socijalni radnik je u obavezi da obradi podatke o korisniku bez pristanka u slučaju:

 • Da bi se ostvarila, odnosno zaštitili važni životni interesi korisnika ili drugog lica, a posebno život, zdravlje i fizički integritet
 • Izdavanja podataka za prikupljanje sredstava za humanitarne potrebe
 • U svrhu obaveza određenih zakonom i dr. slučajevima određenim zakonom

Tačka 11.

Socijalni radnik kao rukovalac obaveštava korisnika o izmeni, dopuni ili brisanju podataka iz dosijea, bez odlaganja, a najkasnije u roku 15 dana od dana izmene, dopune ili brisanja bez odlaganja.

Tačka 12.

Podaci koji se odnose na nacionalnu pripadnost, rasu, pol, veroispovest, jezik, pripadnost političkoj stranci, zdravstveno stanje, primanje socijalne pomoći, žrtvu nasilja, osudu za krivično delo i seksualni ćivot, mogu se obrađivati na osnovu slobodno datog pristanka lica, osim kada zakonom nije dozvoljena obrada ni uz pristanak.

Tačka 13.

Obrada iz prethodnog člana mora biti posebno označena i zaštićena merama zaštite.

Tačka 14.

Korisnik ima pravo da od socijalnog radnika kao rukovaoca zahteva da mu stavi na uvid podatke koje se na njega odnose kao i kopiju tih podataka.

Tačka 15.

Korisnik ima pravo da od socijalnog radnika kao rukovaoca da zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka kao prekid i privremenu obustavu obrade.

Tačka 16.

Korisnik, zahtev za obveštenje uvid i kopiju podnosi socijalnom radniku u pisanom obliku.
Zahtev koji podnosi zakonski naslednik umrlog korisnika sadrži pored podataka o nasledniku i podatke o indetitetu umrlog kao i  prilog Izvod iz matične knjige umrlih kao i dokaz o srodstvu podnosioca sa umrlim.

Tačka 17.

Nepismen korisnik ili ako je zbog telesnih ili drugih nedostataka nije u mogućnosti da zahtev sačini u pismenom obliku može zahtev usmeno saopštiti u zapisnik.

Tačka 18.

Ako je zbirka podataka o korisniku uspostavljena ugovorom, odnosno na osnovu pristanka u pismenom obliku, u slučaju raskida ugovora, socijlani radnik kao rukovalac je dužan da podatke briše u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka, osim ako je drugačije propisano ili ugovoreno.

Tačka 19.

Podaci o korisniku, odnosno dosijea korisnika moraju biti odgovarajuće zaštićena od zloupotreba, uništenja, gubitaka, neovlšćenih promena ili pristupa.
Direktor Doma i socijalni radnik kao rukovalac podacima duži su da preduzmu sve tehničke, kadrovske i organizacione mera zaštite dosijea u skladu sa utvrđenim standardima i da se u tajnosti čuvaju podaci.
Podaci o korisnicima, odnosno dosijea čuvaju se u metalnom ormaru sa ključem koji se jedan nalazi kod direktora, a drugi kod socijalnog radnika kao rukovaoca podacima.

Tačka 20.

Socijalni radnik obrazuje i vodi evidenciju koja sadrži sve podatke koje se nalaze u dosijeu korisnika na koji način su obrađene i rok čuvanja.

Tačka 21.

Socijalni radnik kao rukovalac čuvanja i zaštite podataka o korisnicima, dužan je da da ovašćenom licu, po zakonu, omogući nesmetano vršenje nadzora i stavi mu na uvid i raspolaganje potrebnu dokumentaciju o korisnicima.

Tačka 22.

Ove procedure se primenjuju od narednog dana od dana donošenja.

Direktor Doma

Kisin Milan, dipl. pravnik