Питања и одговори везано за ЈНОП 01/2018 – 09.02.2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА ЛОМР
„СРЦЕ У ЈАБУЦИ“
ЈНА 45, 26201 ЈАБУКА

Дел.Број: 564
Датум: 09.02.2018.

На основу члана 20., 54 и члана 63 Закона о јавнима набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку добара «ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ-ХРАНА» за потребе Дома за ЛОМР «Срце у јабуци», по партијама, редни број ЈН 1/18, сачињава

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ- ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

на следећи начин :

заинтересовано лице потенцијалног понуђача доставило је неколико питања дана 09.02.2018. електронским путем у 09:36 часова,-захтев за додатно појашњење конкурсне документације у предметној јавној набавци на следећи начин :

ПИТАЊЕ БРОЈ 1 :

Питање се односи на могућност промене доказа БОН у смислу да се уместо 2015.,2016. И 2017. Достави БОН за 2014.,2015. И 2016.годину

ОДГОВОР :

-НАРУЧИЛАЦ је сагласан са предлогом и у том смислу ће израдити измену Конкурсне документације.

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку сачињава измену конкурсне документације која се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

ПИТАЊЕ БРОЈ 2 :

Питање гласи,обзиром да је у обрасцу 6 структура цене у колони 11 наведен произвођач, да ли је потребно доставити за све произвођаче уговоре понуђача са истима и евентуалне потврде о активномн статусу пољопривредних газдинстава или не,обзиром да већина наручилаца тражи ова документа јер су у вези са обавезним условом-„важећа дозвола“,као и са Законом о безбедности хране

ОДГОВОР :

Наручилац није предвидео обавезу доставе уговора са произвођачима , а потврду о активном  статусу ПГ само за понуђача, с тим да је Конкурсном документацијом предвидео обавезу достављања сертификата ХАСАП за произвођача, прерађивача и понуђача.

ПИТАЊЕ БРОЈ 3 :

А) Појашњење Модела уговора у смислу термина „фиксне-непроменљиве цене“ то јест периода непроменљивости истих у односу на период важења понуде или независно од тога.

ОДГОВОР :

Цене су фиксне за време важења понуде (важење понуда се рачуна од дана отварања понуда- 60 дана ),али и након тог периода су фиксне све до наступања околности предвиђених Конкурсном документацијом (уколико исте наступе утицаће на могућност промене цене) о чему ће добављач,уколико исте настану,поднети образложен захтев

Б) Да ли се комбинује више доказа уз захтев за промену цене или је довољан само један?Заинтересовани понуђач је мишљења да треба избацити доказ „ценовник произвођача“ јер је могуће да један добављач има различите ценовнике за различите купце (више од једног ценовника) као и да је могућ систем дневног формирања цена као на пијацама што опет указује да је могуће постојање више ценовника за више купаца.

ОДГОВОР :

Наручилац остаје при наводима датим у Конкурсној документацији да ће прихватити алтернативно један од наведених доказа.

Председник Комисије за јавну набавку

Преузмите документ:

Питања и одговори везано за ЈНОП 01-2018-09.02.2018.

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.