Category Archives: Јавне набавке

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ MAЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 07/2020 – НАБАВКА И УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАЊЕ ПОЖАРА

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача ДОО „ТЕСЛА СИСТЕМИ“ адреса Др Ивана Рибара 181а, Нови Београд…