Category Archives: Javne nabavke

Javna nabavka male vrednosti 07/2015

Dana 26.11.2015.god. Izmenama i dopunama raspodele sredstava ustanovama socijalne zaštite po Zakonu o budžetu za 2015-u godinu broj: 401-00-50/4/2015-23 od 26.11.2015.god. Domu za LOMR za odrasla i starija lica „Srce u jabuci“ iz Jabuke dodeljena su vanredna sredstva za nabavku kuhinjske opreme. Nakon usvajanja Izmena i dopuna finansijskog plana i Izmena i dopuna plana javnih

Read More

Javna nabavka-gorivo

Dana 13.10.2015.god. doneta je Odluka o pokretanju postupka JNMV red.br. 06/2015-gorivo „Euro dizel“ za potrebe Doma za LOMR „Srce u jabuci“. Za istu je dana 19.10.2015.god. objavljen javni poziv i konkursna dokumentacija na Portalu uprave za javne nabavke. (pogledati ovde)Konkursnu dokumentaciju i javni poziv možete preuzeti i sa našeg sajta >>>JNMV 06 2015 – gorivo

Read More