Category Archives: Вести

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЈНOП БРОЈ 01/2020

Позив за подношење понуда у отвореном поступку резервисане јавне набавке. Јавна набавка добара- прехрамбени производи, редни број ЈН 01/20, Обликована по партијама. На период до 12 месеци или до утрошка средстава     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 5. Konkursna dokumentacija JNOP 01-2020