Category Archives: Јавне набавке

ЈНМВ 09-2019-Надоградња јединственог информационог система ЈИСУСЗ – Записник са отварања понуда и Одлука о додели уговора

Документа можете погледати и преузети на следећим линковима: Zapisnik sa otvaranja ponuda JNMV 09-2019 Одлука о додели уговора јнмв 09-2019 Одлука о додели уговора јнмв 09-2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЈНМВ број 09/2019

На основу члана 55. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС« бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4613/1 од 20.12.2019. године Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“26201 Јабука, ул. ЈНА бр. 45 тел. 013/_2624-007 о б ј а в љ у ј е ПОЗИВ

Read More

ЈАВНА НАБАВКА-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. ЈНОП 01/19-ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за набавку добара-прехрамбени производи, бр. набавке ЈНОП 01/19 Konkursna dokumentacija JNOP 01-2019  Javni poziv- JNOP 01-2019